Tổng kết việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong ngành Ngân hàng qua 30 năm đổi mới (18/03/2014)

Ngày 18/3/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong ngành Ngân hàng qua 30 năm đổi mới”. Hội thảo do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng chủ trì với sự tham dự của các đồng chí nguyên là lãnh đạo NHNN qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN và đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng và chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ 12, NHNN được giao tổng kết chủ đề đẩy mạnh hiện đại hoá, công nghiệp hoá trong ngành Ngân hàng. Đây là một trong những vấn đề lớn, tập trung vào 4 nội dung, gồm: Quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tổng kết những thành tựu và hạn chế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, rút ra những bài học kinh nghiệm; Đánh giá tổng quát và những vấn đề lớn đang đặt ra; Quan điểm, giải pháp bảo đảm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thật sự hiệu quả trong giai đoạn đến năm 2020-2030.
image
Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại Hội thảo
Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc tổng kết đòi hỏi tính khái quát cao, có cái nhìn xuyên suốt quá trình đổi mới từ Đại hội VI đến nay, do đó, các ý kiến tham luận tại Hội thảo này rất hữu ích để giúp NHNN hoàn thiện báo cáo của Ngành. Báo cáo tổng kết của NHNN ngoài việc tổng kết quán triệt quan điểm đường lối đẩy mạnh hiện đại hoá, công nghiệp hoá trong ngành Ngân hàng sẽ tập trung làm rõ những thành tựu, đóng góp của hệ thống ngân hàng đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá qua 30 năm đổi mới; những tồn tại cũng như việc hiện đại hoá ngành Ngân hàng trong quá trình đó. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nêu ra nguyên nhân và kiến nghị đề xuất tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến 2020 và tầm nhìn 2030.
Các ý kiến tại Hội thảo cho rằng, trên cơ sở định hướng và đề cương tổng kết, báo cáo tổng kết của NHNN phải có tính khái quát, và phải làm rõ được vai trò, vị trí và những đóng góp của ngành Ngân hàng đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ khi đổi mới đến nay. Trong đó, tập trung đánh giá những thành tựu và hạn chế liên quan đến đổi mới môi trường pháp lý, mô hình tổ chức, nguồn nhân lực, hoạt động quản lý, điều hành,... Báo cáo cũng cần nêu rõ những đặc thù riêng của NHNN cũng như của hệ thống ngân hàng và phải đặt vào bối cảnh của từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử. Qua đó, đánh giá một cách chính xác mức độ đổi mới, những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể từng giai đoạn. Các ý kiến của đại biểu tham dự cũng cho rằng, báo cáo tổng kết nên có sự so sánh qua từng thời kỳ và so với các nước trong khu vực và trên thế giới để có cái nhìn khách quan hơn về mức độ phát triển, hiện đại hoá trong ngành Ngân hàng, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị, giải pháp phù hợp.

Nguồn: Ngân hàng Việt Nam