Hợp đồng thuê nhà tính bằng ngoại tệ

Câu hỏi
Tôi có nhà cho người nước ngoài thuê làm nhà ở. Đối tác ký hợp đồng với tôi là đại sứ quán. Trong hợp đồng, đơn giá thuê nhà là tiền đô la Mỹ ($) được quy đổi ra VNĐ tại thời điểm thanh toán theo tỷ giá ngân hàng nhà nước công bố. Như vậy, tôi có bị sai luật không? Làm ơn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời
Điều 29 Nghị định số160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh ngoại hối

Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối như sau:

"Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo  của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối trừ các trường hợp sau:

1. Các giao dịch với tổ chức tín dụng và tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối;

2. Người cư trú là tổ chức được điều chuyển vốn nội bộ bằng ngoại tệ chuyển khoản (giữa đơn vị có tư cách pháp nhân với đơn vị hạch toán phụ thuộc và ngược lại);

3. Người cư trú được góp vốn bằng ngoại tệ để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

4. Người cư trú được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản theo hợp đồng uỷ thác xuất, nhập khẩu;

5. Người cư trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài được nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chi trả và chuyển ra nước ngoài;

6. Người cư trú là tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo hiểm được nhận ngoại tệ chuyển khoản của người mua bảo hiểm đối với các loại hàng hoá và dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài;

7. Người cư trú là tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan được nhận thanh toán bằng ngoại tệ và đồng Việt Nam từ việc cung cấp hàng hoá và cung ứng dịch vụ;

8. Người cư trú là cơ quan hải quan, công an cửa khẩu tại các cửa khẩu quốc tế và kho ngoại quan được nhận ngoại tệ từ người không cư trú đối với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh hoặc phí cung ứng dịch vụ;

9. Người không cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự được thu phí thị thực xuất nhập cảnh và các loại phí, lệ phí khác bằng ngoại tệ;

10. Người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài được nhận lương, thưởng và phụ cấp bằng ngoại tệ từ người cư trú, người không cư trú là tổ chức;

11. Người không cư trú được chuyển khoản bằng ngoại tệ cho người không cư trú khác hoặc thanh toán cho người cư trú tiền xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ;

12. Các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận."
.
          Tuy nhiên, tại khoản 3, mục I Nghị quyết số04/2003/NQ-HĐTP ngày 27-5-2003 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định:

"a. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, thì hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT (các bên vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại tệ). Trong trường hợp này nếu một hoặc các bên có yêu cầu Toà án giải quyết thì Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu theo thủ tục chung.

b. Nếu trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên có thoả thuận giá cả, thanh toán bằng ngoại tệ trong khi đó một hoặc các bên không được phép thanh toán bằng ngoại tệ, nhưng sau đó các bên có thoả thuận thanh toán bằng Đồng Việt Nam hoặc trong nội dung của hợp đồng kinh tế các bên thoả thuận sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền định giá (để bảo đảm ổn định giá trị của hợp đồng) nhưng việc thanh toán là bằng Đồng Việt Nam, thì hợp đồng kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh HĐKT và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ.".

           Thực tế tranh tụng dân sự, kinh doanh thương mại hiện nay, Tòa án vẫn áp dụng tương tự tại Nghị quyết04/2003/NQ-HĐTP để giải quyết các vụ việc liên quan đến giao dịch có sử dụng ngoại tệ: Nếu trong hợp đồng các bên thỏa thuận lấy ngoại hối làm đơn giá để quy đổi, nhưng thực tế thanh toán bằng tiền Việt thì giao dịch đó không vô hiệu. Kể cả trường hợp thỏa thuận giá cả thanh toán là ngoại hối nhưng thực tế thanh toán bằng tiền Việt thì cũng không coi là hợp đồng vô hiệu.

Tư vấn pháp lý thường hoạt động từ trong các Văn phòng tráng lệ.
Nhưng HOILUATSU.NET tin trong việc tiếp cận miễn phí công lý cho tất cả, không phân biệt giáo dục, tiền bạc và các mối quan hệ.

Pháp luật và xã hội thay đổi liên tục. Cũng chỉ cần tìm pháp luật và tư vấn pháp lý phải được làm mới thường xuyên.

Đối với điều này, chúng tôi liên tục đặt câu hỏi về tình trạng hiện tại và tìm cách tiếp cận và giải pháp mới.
Trung thực, minh bạch và hợp tác rất quan trọng đối với chúng tôi, công cụ công nghệ mới của chúng tôi.
Trân trọng./.