Agribank áp dụng lãi suất cho vay tối đa 8%/năm đối với đối tượng theo Thông tư số 8/2014/TT-NHNN (18/03/2014)

Agribank áp dụng lãi suất cho vay tối đa 8%/năm đối với đối tượng theo Thông tư số 8/2014/TT-NHNN (18/03/2014)
Ngày 17/3/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank ) ban hành văn bản số 1711/NHNo-KHNV về quy định lãi suất cho vay bằng VND theo Quyết định 499/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 của Thống đốc NHNN về việc “Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 8/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014”. Văn bản 1711/NHNo- KHNV có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2014.


Theo nội dung của văn bản trên, Tổng Giám đốc Agribank chỉ đạo Giám đốc Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II áp dụng lãi suất cho vay đối với nhu cầu của lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Lãi suất cho vay ngắn hạn, áp dụng lãi suất cho vay tối đa 8%/năm, đối với đối tượng theo Thông tư số 8/2014/TT-NHNN, cụ thể: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật Thương mại; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung của văn bản trên cũng nêu rõ, khách hàng vay vốn phải có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank về hoạt động cho vay đối với khách hàng và được đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Khách hàng vay có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh mục đích vay vốn thuộc các ngành, lĩnh vực được áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Tổng Giám đốc Agribank cũng yêu cầu, các chi nhánh thực hiện niêm yết công khai lãi suất cho vay và các tiêu chí đối với khách hàng vay vốn theo quy định tại văn bản này để đảm bảo quyền lợi và chính sách khách hàng của Agribank.

Nguồn: sbv.gov.vn