Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010

Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam