Các điều kiện để tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt động ngân hàng?

Câu hỏi Các điều kiện để tổ chức tín dụng tiến hành các hoạt động ngân hàng? Trả lời

Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu tại của NHTW?

Câu hỏi Phân biệt lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu tại của NHTW? Trả lời Đây là những khái niệm tưởng chừng a...

Thông tư số 08/VBHN-NHNN ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoà...